TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

PNC: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu PNC (Nguồn: HSX)

Căn cứ quyết định số 97/QĐ-SGDHCM ngày 01/04/2015 về việc chuyển cổ phiếu PNC của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam ra khỏi diện kiểm soát và sang diện cảnh báo kể từ ngày 03/04/2015 do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2014 là 2,386 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 là           -60,195 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2014. Ngày 25/01/2017, SGDCK TP.HCM nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty mẹ và Hợp nhất soát xét bán niên và kiểm toán năm 2016  của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC). Căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 thì lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 1,91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là -39,35 tỷ đồng.  Ngoài ra tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ. Như vậy, Công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2016 là số âm. SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PNC do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của công ty là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PNC sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam. Hiện tại, cổ phiếu PNC đồng thời nằm trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2016 là số âm và trong diện kiểm soát đặc biệt do vi phạm công bố thông tin (theo Quyết định số 285/QĐ-SGDHCM ngày 13/07/2016).

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo