TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

PPP: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Phong Phú;
-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
-          Mã chứng khoán:   PPP;
-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
-          Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 135.500 cổ phiếu
-          Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 1.355.000.000 đồng
-          Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.335.500 cổ phiếu
-          Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 23.355.000.000 đồng
-          Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 28/02/2011

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo