TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

PSB: Thay đổi thành viên HĐQT

 - Ông Nguyễn Phúc Hải thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình kể từ ngày 01/11/2010.
– Ông Nguyễn Ngọc Dũng – người đại diện phần vốn của PVC tại PVSB được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình kể từ ngày 01/11/2010. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Dũng sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo