TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đường Bình Định (BDS)

-       Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-       Mã chứng khoán: BDS
-       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
-       Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 3.400.000 cổ phiếu (Ba triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)
-       Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 34.000.000.000 đồng (Ba mươi tư tỷ đồng)
-       Lý do hủy: CTCP Đường Bình Định không đưa cổ phiếu vào giao dịch theo quy định

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo