TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

SAB: Đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC Quý IV-2016 và BCTC kiểm toán năm 2016 (Nguồn: HSX)

Ngày 11/01/2017, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 04/2017/CV-CTHĐQT ngày 11/01/2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn (Mã chứng khoán: SAB) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC Quý IV-2016 và BCTC kiểm toán năm 2016, thời hạn đề nghị được gia hạn như sau: BCTC quý IV-2016: 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý BCTC kiểm toán năm: 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính .  Lý do: Tổng hợp kết quả kinh doanh từ Công ty con và các Công ty liên kết Căn cứ Khoản 1 Điều 8 và Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn phải được UBCKNN xem xét và Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo