TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

STS: Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Giám đốc

     Ông Ngô Ngọc Tôn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
     Ông Lê Chí vũ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
     Ông Hồ Sỹ Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo