TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

STV: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chế tác đá Việt Nam      ;
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
– Mã chứng khoán: STV;
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 102.500 cổ phiếu
– Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 1.025.000.000 đồng
– Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 4.102.500 cổ phiếu
– Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 41.025.000.000 đồng
– Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 10/07/2012.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo