TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TAS: Được chấp thuận hủy đăng ký giao dịch

Chấp thuận cho cổ phiếu của Quý Công ty được hủy đăng ký giao dịch để chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:
    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
    Mã chứng khoán: TAS
    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
    Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch để chuyển sang niêm yết: 13.900.000 cổ phiếu  (Mười ba triệu chín trăm nghìn cổ phiếu)
    Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch để chuyển sang niêm yết (theo mệnh giá): 139.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ đồng)
    Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu đăng ký giao dịch : 03/02/2010
    Ngày hủy đăng ký giao dịch: 04/02/2010
    Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết: 22/02/2010

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo