TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TBT: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2011

– Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: Ngày 27/06/2012
– Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh: Ngày 19/09/2012
– Lý do điều chỉnh: Nguồn vốn đã tập trung vào các công trình đang thi công, chủ đầu tư chưa quyết toán, cho nên công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để chi trả cổ tức vào ngày 27/06/2012 như đã thông báo trước đây

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo