TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TCO: Chấp thuận được hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán: TCO
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 12.870.000 cổ phiếu
– Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 120.870.000.000 đồng
– Ngày hủy đăng ký giao dịch: 16/12/2011
– Ngày giao dịch cuối cùng: 15/12/2011.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo