TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
– Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau
– Địa chỉ: Số 146A, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị truyền thông; Hoạtđộng kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan gồm: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

– Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 731.500 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 26.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 26.000 cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 31/05/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h
30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/06/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 27/06/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/06/2017 đến
16 giờ ngày 07/07/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/06/2017 đến ngày 04/07/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan CTCP Xay lap va Dich vu Buu dien Ca Mau.doc
2. Ban CBTT – CTAS.pdf
3. QD thoai von – VNPT.pdf
4. CV chap thuan – UBCKNN.pdf
5. BCTC kiem toan 2016.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo