TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Xi măng Tuyên Quang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Xi măng Tuyên Quang
– Địa chỉ: Số 2 Đường Kim Bình, Xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh.
– Vốn điều lệ thực góp: 55.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 3.200 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.025.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.025.000 cổ phần

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/03/2017 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2017 đến 16 giờ ngày 09/04/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 05/04/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan CTCP Xi mang Tuyen Quang do UBND tinh Tuyen Quang so huu.doc
2. QD 1478 Phe duyet phuong an thoai von NN.pdf
3. QD sua doi QD 1478.pdf
4. CV UBCKNN chap thuan.PDF
5. Dieu le CTCP.PDF
6. Ban CBTT thoai von.PDF
7. BCTC kiem toan hop nhat 2013.PDF
8. BCTC kiem toan rieng 2013.PDF
9. BCTC kiem toan hop nhat 2014.PDF
10. BCTC kiem toan rieng 2014.PDF
11. BCTC hop nhat 2015.PDF
12. BCTC tu lap 9 thang 2016.PDF
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo