TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình
– Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – Quảng Bình, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
– Ngành nghề kinh doanh: Trồng và khai thác, chế biến cao su; Chăn nuôi lợn siêu nạc và cung cấp con giống; Sản xuất nước lọc tinh khiết…
– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.630.700 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.630.700 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 10 giờ 30 phút ngày 30/06/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2017 đến 16 giờ ngày 10/07/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2017 đến ngày 07/07/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan_Le Ninh Quang Binh.doc
2. QD phe duyet phuong an CPH_Le Ninh Quang Binh.pdf
3. Phuong an CPH doanh nghiep_Le Ninh Quang Binh.PDF
4. QD phe duyet phuong an sd dat.pdf
5. QD vv xac dinh GTDN thuc hien CPH_Le Ninh Quang Binh.pdf
6. Du thao Dieu le to chuc va hoat dong_Le Ninh Quang Binh.pdf
7. Bao cao tc 31.12.2014_Le Ninh Quang Binh.PDF
8. Bao cao tc 31.12.2015_Le Ninh Quang Binh.PDF
9. Bao cao tc 31.12.2016_Le Ninh Quang Binh.PDF
10. Ban cong bo thong tin Le Ninh.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia IPO.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo