TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Thông báo đấu thầu Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành tổ chức vào ngày 10/08/2012

Mã trái phiếu
Kỳ hạn
(năm)
Khối lượng
gọi thầu
(tỷ đồng)
Ngày
phát hành
Ngày
đáo hạn
Ngày tổ chức phát hành
 
VBS112085
 
3
1.000
14/08/2012
14/08/2015
10/08/2012
 
VBS112108
5
1.000
14/08/2012
14/08/2017
10/08/2012
Phương thức xác định kết quả
Đấu thầu đơn giá
Hình thức đấu thầu:
Kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.
Hình thức phát hành:
Bán ngang, thấp hơn hoặc cao hơn mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ; được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Phương thức thanh toán gốc:
Thanh toán một lần khi đến hạn.
Phương thức thanh toán lãi:
Trả sau mỗi năm một lần trùng với ngày phát hành.
Hình thức bỏ phiếu
-Nhập trực tiếp qua HTĐTĐT của SGDCKHN.
-Bỏ phiếu bằng phong bì tại SGDCKHN (chỉ áp dụng đối với thành viên chưa tham gia HTĐTĐT).
(Tổ chức, cá nhân không phải là thành viên bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu).
Thời hạn nộp phiếu dự thầu:
-Đối với hình thức dự thầu qua HTĐTĐT: Trước 14h00 ngày 10/08/2012;
-Đối với hình thức bỏ phiếu bằng phong bì tại SGDCKHN: trước 13h ngày 10/08/2012.
Địa điểm nộp phiếu dự thầu:
Tầng 1, Sàn đấu giá Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ngày công bố kết quả đấu thầu:
Ngày 10/08/2012
 
Thông tin thêm xin liên hệ:
SỞ Giao dỊch ChỨng khoán Hà NỘi
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: (04) 3 941 2626 Fax: (04) 3 934 7330
Website: www.hnx.vn

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo