TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (Nguồn: HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc như sau:

 

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại    

2.     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

3.     Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

4.     Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

5.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.500.000 cổ phần

6.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 46 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 45 NĐT

7.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.906.500 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 2.500.000 CP           Cá nhân: 9.406.500 CP

8.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/02/2017

9.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 17/02/2017

Tin mới

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Cà Mau do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:14)

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu (Nguồn: HNX) (22/06/2017 10:10)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo