TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên 185 (Nguồn: HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên 185 như sau:

 

1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên 185

2.     Địa chỉ: Xóm Mậu Lâm. xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3.     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 41.819.330.000 đồng

4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.422.690 cổ phần

5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 16 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 16 NĐT

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 291.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 291.000 CP

7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/01/2017

8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 19/01/2017

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo