TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty CP Dệt May Đông Á do Tập đoàn Dệt may Việt Nam nắm giữ

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  
01 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 
0
Tổ chức trong nước:
01 TC
Tổ chức nước ngoài:    
0
Tổng khối lượng đăng ký:   825.000 CP

Cá nhân trong nước:  
75.000 CP
Cá nhân nước ngoài: 
0
Tổ chức trong nước:
750.000 CP
Tổ chức nước ngoài:    
0

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo