TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TNB: thay đổi Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty

-  Ngày 29/9/2011, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Nhà Bè đã ký Quyết định số 192/QĐ/NBST giải quyết cho Ông Hà Cương Quyết thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 02/10/2011.

-  Ngày 29/9/2011, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Nhà Bè đã ký Quyết định số 193/QĐ/NBST bổ nhiệm ông Lê Việt giữ chức Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 02/10/2011.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo