TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TNM: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP từ 58.000.00.000 đồng (Năm mươi tám tỷ đồng) xuống 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng) cho phù hợp với vốn thực góp 38 tỷ đồng.
 
Chủ tịch HĐQT công ty có trách hiệm ban hành Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ khi nội đại hội thông qua vấn đề nêu trên cho đến hết ngày 31/05/2011.
 
Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 như sau:
– Cổ tức 630 đồng/CP:2.385.835.200 đồng
– Bù đắp LNST chưa phân phối bị thiếu do đã chi trả cổ tức năm 2004 và năm 2005 vượt lợi nhuận kiểm toán lại: 265.092.800 đồng
(Trong năm 2009, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2009 với mức 400 đồng/CP. Sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh, Công ty sẽ chi trả cor tức đợt 2 năm 2009 với mức 230 đồng/CP).
Các số liệu trích lập các quỹ theo phương án đã thông quan giữ nguyên không thay đổi.
 
Điều 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trồng cây lâu năm và Lắp đặt hệ thống điện
 
Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm ban hành quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ khi nội đại hội thông qua vấn đề nêu trên cho đến hết ngày 31/05/2011.
 
Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hieejnj các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo