TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TNM: Nghị quyết HĐQT

“Triển khai Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009, cụ thể là giảm tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2009 xuống dưới 300 đồng/cổ phiếu cho phù hợp với nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 21/12/2009

Thời gian thực hiện: tháng 9 và tháng 10 năm 2010.”

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo