TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TNT: Xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2017 (Nguồn: HSX)

Ngày 13/02/2017, SGDCK TP.HCM đã nhận được công văn số 0102/CV/TNT/2017 ngày 10/02/2017 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên (MCK: TNT) về việc xin gia hạn thời gian CBTT định kỳ các BCTC theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 như sau: 1. BCTC hàng quý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. 2. BCTC bán niên đã được soát xét: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính. 3. BCTC năm đã được kiểm toán: Trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Lý do : Công ty Cổ phần Tài Nguyên là đối tượng phải CBTT BCTC riêng và hợp nhất quý, bán niên soát xét và kiểm toán năm; đồng thời công ty con của TNT cũng phảo lập các BCTC bán niên soát xét và kiểm toán năm nên TNT không thể hoàn thành việc CBTT các BCTC trong thời hạn quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 8, Khoản 2 và 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo