TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR): Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện – người có liên quan đến Thành viên BKS – đăng ký bán 1.950.000 CP (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
– Mã chứng khoán: VNR
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.950.000 CP (tỷ lệ 1,49%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quang Khánh
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.950.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/02/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/03/2017.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo