TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

TPC: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý, BCTC soát xét bán niên (Nguồn: HSX)

Căn cứ những quy định mới về Công bố thông tin BCTC tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã chứng khoán: TPC) đã gửi công văn số 02/CV/2017 ngày 07/02/2017 đến SGDCK TP.HCM vào ngày 13/02/2017 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC trong năm 2017 như sau: –         BCTC quý: tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý; –         BCTC soát xét bán niên: tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. Lý do : Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng là công ty đại chúng, có mô hình công ty “mẹ” hoạt động kinh doanh sản xuất xuất khẩu và công ty con có hoạt động sản xuất bao bì nhựa PP, do đó việc tập hợp số liệu phục vụ cho BCTC riêng và BCTC hợp nhất mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị  trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của công ty. Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo