TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VNX: Thay đổi nhân sự

Ông Đinh Văn Khải – nguyên Giám đốc điều hành Vinexad được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Quyết định bổ nhiệm số 0268/VINEXAD-QTNS ngày 04/8/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Bà Nguyễn Tuyết Mai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Tài chính và Đầu tư kiêm phụ trách kế toán Công ty theo Quyết định bổ nhiệm số 0377/VINEXAD-QTNS ngày 08/10/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo