TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VT1: Thông báo đăng ký mua 50.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

– Tên tổ chức niêm yết: CTCP Vật tư Bến Thành
– Mã chứng khoán: VT1
– Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty
– Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Nguồn thặng dư vốn cổ phần
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/10/2011
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2011
– Nguyên tắc xác định giá: Bằng bình quân giá đóng cửa 5 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện giao dịch
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK Sài Gòn

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo