TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VT1: Thông báo đăng ký mua 60.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

         Tên tổ chức niêm yết: CTCP Vật tư Bến Thành
         Mã chứng khoán: VT1
         Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
         Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP
         Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty
         Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần
         Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/05/2011
         Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/08/2011
         Nguyên tắc xác định giá: Bằng bình quân giá đóng cửa 5 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện giao dịch
         Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK Sài Gòn

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo