TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin tức trái phiếu

WSS: Thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Seedcom để lấy ý kiến bằng văn bản (Mã trái phiếu: SEECH2123001)

Căn cứ vào Thông báo số 2111/2022/TB của Công ty Cổ phần Seedcom, Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall xin thông báo đến Công ty Cổ phần Seedcom và Quý Trái chủ về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

  • Tổ chức phát hành    : Công ty Cổ phần Seedcom
  • Mã trái phiếu            : SEECH2123001
  • Ngày phát hành        : 31/12/2021                Ngày đáo hạn: 31/12/2023
  • Ngày chốt danh sách: 30/11/2022
  • Thời gian gửi Văn bản lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu: 02/12/2022
  • Ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến: không muộn hơn 18h00 ngày 23/12/2022
  • Nội dung chi tiết sẽ được nêu trong văn bản lấy ý kiến.

Trân trọng thông báo!

Chi tiết xem tại đây.

attached

Tin mới

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam lần thứ hai mươi (15/09/2023 16:29)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Vua Nệm lần thứ 22 (05/09/2023 08:40)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam lần thứ mười chín (11/08/2023 13:47)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Vua Nệm lần thứ 21 (31/07/2023 16:53)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam lần thứ mười tám (10/07/2023 15:08)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo