TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Thông tin SGDCK Hồ Chí Minh

WSS: Thông báo về việc sửa đổi Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại HSX

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc sửa đổi Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Lô chẵn:

– Đơn vị giao dịch lô chẵn: 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

– Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

2. Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 04/01/2020.

WSS thông báo tới Quý Nhà đầu tư được biết./.

attached

Tin mới

WSS: Thông báo về việc kiểm soát lỗi 2G của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (08/06/2021 13:51)

WSS: Thông báo về việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 chứng khoán của SGDCK TP.HCM (18/12/2020 10:00)

attached

Chứng quyền có đảm bảo (CW) (02/03/2018 13:35)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo