TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin tức trái phiếu

WSS: Thông báo về việc Xử lý khi có sự kiện vi phạm đối với mã trái phiếu MNRCH2123001

THÔNG BÁO

(V/v Xử lý khi có sự kiện vi phạm đối với mã trái phiếu MNRCH2123001)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

    Quý trái chủ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

Ngày 09/03/2023 và ngày 10/03/2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) nhận được các thông báo của các Người sở hữu trái phiếu về sự kiện vi phạm của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam. Vì vậy theo “điều 12.2 Biện pháp xử lý khi có sự kiện vi phạm – Bản Công bố thông tin” với tư cách là Đại lý lưu ký, Đại diện người sở hữu trái phiếu, CTCP Chứng khoán Phố Wall xin thông báo tới CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam như sau: “Các trái phiếu MNRCH2123001 sẽ ngay lập tức đến hạn và phải được mua lại bằng một khoản tiền bằng với tổng Khoản Gốc của các Trái Phiếu và bất kỳ khoản lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán”.

Đồng thời với tư cách là Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, CTCP Chứng khoán Phố Wall sẽ tiến hành thi hành các Biện Pháp Bảo Đảm được quy định tại Hợp đồng bảo đảm theo các điều khoản của Hợp Đồng Bảo Đảm thay mặt cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng thông báo.

Tin mới

WSS: Công bố Nghị quyết NSHTP và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Trái phiếu VNJCH2123001 (31/10/2023 16:29)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Vua Nệm lần thứ 23 (05/10/2023 14:59)

WSS: Thông báo Ngày Chốt Danh Sách Lấy ý Kiến NSHTP Bằng Văn Bản Trái phiếu VNJCH2123001 (03/10/2023 16:50)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam lần thứ hai mươi (15/09/2023 16:29)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Vua Nệm lần thứ 22 (05/09/2023 08:40)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo