TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo Phát hành trái phiếu ra công chúng của CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 419 /UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 /08/2009)  

1-          Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam

2-          Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3-          Số điện thoại: (84-4) 3826 4009.

4-          Số Fax: (84-4) 3826 5190.

5-          Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

6-          Trái phiếu chào bán:

         Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi năm 2009 CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam;
         Loại trái phiếu: trái phiếu chuyển đổi;
         Mệnh giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng);
         Số lượng đăng ký chào bán: 485.000 trái phiếu (Bốn trăm tám mươi năm nghìn trái phiếu).

7-          Phương thức phân phối:

*     Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
         Khối lượng cổ phiếu chào bán: 444.750 trái phiếu;
         Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1. Có nghĩa là, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sẽ nhận được số quyền mua bằng với số cổ phần sở hữu. Cứ 20 quyền mua, cổ đông sẽ được mua 01 trái phiếu;
Giá chào bán: 100.000 đồng/cổ phiếu.
*     Chào bán cho cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược:
         Khối lượng cổ phiếu chào bán: 40.250 trái phiếu;
         Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu;

8-          Khối lượng vốn cần huy động: 48.500.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).

9-          Địa điểm công bố Bản cáo bạch và giải đáp thông tin:

+ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam
         Địa chỉ: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
       Điện thoại: (84-4) 3826 4009.
+ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
       Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
         Điện thoại: (84-4) 3936 7083;
         Website: www.wss.com.vn.
 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo