TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Bà Nguyễn Thị Thu Thơm – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 6.000 cổ phần

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Thơm

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Ban kiểm soát

– Mã chứng khoán: WSS
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000 CP 
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Mục đích thực hiện giao dịch : tham gia giao dịch cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2013
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2013.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo