TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

Tên Chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

–   Mã Chứng Khoán:  WSS

–   Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

–   Mệnh giá: 10.000 đồng

–   Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013

–   Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

–   Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

–   Thời gian dự kiến thực hiện: 8h00 ngày 27/4/2013

–   Địa điểm dự kiến tổ chức: Trung tâm hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

–   Nội dụng chính của cuộc họp:

 + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013;

 + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

 + Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

 + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013

 + Nội dung khác (nếu có)

                       
 
                 
                     

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo