TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

Tên Chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

–   Mã Chứng Khoán:  WSS

–   Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

–   Mệnh giá: 10.000 đồng

–   Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2014

–   Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

–   Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

–   Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 4 năm 2014 (thời gian chính thức sẽ được thông báo bằng thư mời tới Cổ đông Công ty)

–   Địa điểm dự kiến tổ chức: (sẽ được thông báo sau)

–   Nội dung chính của cuộc họp:

 + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014;

 + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

 + Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

 + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2014

 + Nội dung khác (nếu có)

File đính kèm: CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ năm 2014

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo