TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

Tên Chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

–   Mã Chứng Khoán:  WSS

–   Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

–   Mệnh giá: 10.000 đồng

–   Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2014

–   Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

–   Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

–   Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 4 năm 2014 (thời gian chính thức sẽ được thông báo bằng thư mời tới Cổ đông Công ty)

–   Địa điểm dự kiến tổ chức: (sẽ được thông báo sau)

–   Nội dung chính của cuộc họp:

 + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014;

 + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

 + Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

 + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2014

 + Nội dung khác (nếu có)

File đính kèm: CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ năm 2014

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo