TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS đạt trên 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế Quý 1/2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2010

Chỉ tiêu
Quý I/2010
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán
 45 959 896 818
– Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
 1 906 499 056
– Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn
 12 330 792 240
– Doanh thu bảo lãnh phát hành phát hành chứng khoán
 
– Doanh thu hoạt động tư vấn
 24 010 909 091
– Doanh thu lưu ký chứng khoán
 21 200 000
– Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá
 
– Doanh thu cho thuê tài sản
 
– Doanh thu khác
 7 690 496 431
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   
3. Doanh thu thuần (1-11)
 45 959 896 818
4. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán
 1 477 657 246
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
 44 482 239 572
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp
 4 480 318 890
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
 40 001 920 682
8. Thu nhập khác
   
9. Chi phí khác
   
10. Lợi nhuận khác
   
11. Tổng lợi nhuận trước thuế
 40 001 920 682
12. Chi phí thuế thu nhập hiện hành
 9 916 497 971
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
 30 085 422 712
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
822

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo