TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2010

Theo đó, trong hai tháng qua, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 25,55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 16,48 tỷ đồng. Đây chưa phải là kết quả tốt so với tiềm năng, thế mạnh của Công ty, tuy nhiên trong bối cảnh những tháng đầu năm không thực sự thuận lợi cho thị trường chứng khoán, thì đó là những thành tích rất đáng kích lệ. Đóng góp tích cực vào kết quả chung là doanh thu hoạt động tư vấn (trên 9,09 tỷ đồng) chiếm 35,5% tổng doanh thu (TDT); tiếp đến, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán (7,45 tỷ đồng) tương đương khoảng 29,1% Tổng doanh thu.

Chỉ tiêu (đơn vị: đồng)

2 tháng đầu năm 2010

Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán

 25 559 786 640

Thu lãi đầu tư

 333 000 000

Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư

 25 892 786 640

Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán

 973 908 919

Lợi nhuận gộp

 24 918 877 721

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 3 043 809 129

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20-30)

 21 875 068 592

Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)

 21 875 068 592

Lợi nhuận sau thuế

 16 489 551 444

Thị trường chứng khoán đã bắt đầu phục hồi trở lại với sự tăng mạnh tính thanh khoản. Đây là cơ hội tốt để WSS tăng doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán và tự doanh. Công ty dự kiến sẽ đạt kết quả kinh doanh khả quan hơn nữa trong tháng 3, chủ yếu là từ hoạt động tự doanh và tư vấn.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo