TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Ngày 01/07/2011, cổ phiếu niêm yết bổ sung chính thức giao dịch

-   Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall;
-   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
-   Mã chứng khoán: WSS;
-   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
-   Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu);
-   Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng);
-   Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 50.300.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu ba trăm nghìn cổ phiếu);
-   Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 503.000.000.000 đồng (Năm trăm linh ba tỷ đồng);
-   Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 01/7/2011.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo