TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch HĐQT đã mua 2.000.000 cp

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Tú
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: WSS
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.300.000 CP
– Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2013
– Ngày kết thúc giao dịch: 23/05/2013.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo