TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Quyết định về việc chấp thuận đơn hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần xí nghiệp Sản xuất chế biến Thực phẩm Tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

 

_________________________________

Số: 42/2017/WSS/QĐ-PTGĐ                                                           Hà Nội, ngày 07 tháng 04  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận đơn hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần

của nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần xí nghiệp Sản xuất chế biến Thực phẩm Tổng hợp

————————-

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Căn cứ:

  • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8;
  • Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Xí nghiệp Sản xuất chế biến Thực phẩm Tổng hợp ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/WSS/QĐ/PTGĐ ngày 09/03/2017 của phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
  • Đơn đề nghị xin hủy đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư Bùi Công Nguyên và nhà đầu tư Đỗ Xuân Hân;
  • Và các Quy định của pháp luật hiện hành.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ đơn xin hủy đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư Bùi Công Nguyên, nhà đầu tư Đỗ Xuân Hân và bản sao kê ngân hàng tại thời điểm 16h00 ngày 04/04/2017. Quyết định chấp thuận đơn xin hủy đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư Bùi Công Nguyên và nhà đầu tư Đỗ Xuân Hân.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán phố Wall quyết định.

Điều 3: Ban tổ chức đấu giá, các phòng ban của Công ty cổ phần Chứng khoán phố Wall và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Viết Thắng

 

attached

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo