TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần phát hành thêm

Kính thưa các cổ đông,

Việc tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính của Công ty, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh (Bảo lãnh phát hành chứng khoán) và mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phần.

Ngày 19/10/2009, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng số 435/UBCK-GCN cho Công ty CP Chứng khoán Phố Wall. Thông tin chi tiết về đợt phát hành được trình bày tại Thông báo phát hành và Bản cáo bạch của Công ty.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall (WSS) xin trân trọng thông báo thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành thêm này là 8h00 ngày 22 tháng 10 năm 2009.

Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần, người nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Phố Wall sẽ không có quyền mua cổ phần mới phát hành.

Xin trân trọng thông báo./.

                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                                             Nguyễn Đình Tú

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo