TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
 
 Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall đã được Các cổ đông sáng lập thông qua;
 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 3 tháng 05 năm 2009;
 Theo chức trách nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,
 
THÔNG BÁO
 
1.  Chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall để gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 168 tỷ đồng lên 336 tỷ đồng, bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
2. Thời điểm chốt danh sách: đến 16 giờ ngày 15/05/2009.
 
Trân trọng thông báo./.
 
 
 
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Nguyễn Văn Tú

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo