TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký chào bán thoả thuận phần vốn nhà nuớc của VNPT tại CTCP Đầu tư xây lắp Bưu điện Huế sau đấu giá lần đầu

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THỎA THUẬN

PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HUẾ

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán phần vốn nhà nước của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Bưu điện Huế như sau: Đến 16h00 ngày 08/04/2015 không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần phần vốn nhà nước của Tập đoàn VNPT tại Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Bưu điện Huế;

Do đó, việc bán thỏa thuận 15.000 cổ phần của Tập đoàn VNPT tại Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Bưu điện Huế sẽ không được diễn ra như dự kiến.

Trân trọng thông báo./.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Viết Thắng

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo