TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đường cao tốc Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

BTC ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM SỞ HỮU

 Ban tổ chức đấu giá xin thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam sở hữu như sau:

STT

Nhà đầu tư

Tổng cộng

Số lượng nhà đầu tư

Khối lượng cổ phần

1

Cá nhân trong nước

6

810.000

2

Tổ chức trong nước

1

290.000

3

Cá nhân nước ngoài

0

0

4

Tổ chức nước ngoài

0

0

 

Tổng cộng

7

1.100.000

Trân trọng thông báo ./.

 

          TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

                       TRƯỞNG BAN

                               (Đã ký)

                    NGUYỄN VĂN PHÚ

 

                   

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo