TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI 

Ban tổ chức đấu giá xin thông báo số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá phần vốn nhà nước của Tổng công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội như sau:

STT

Nhà đầu tư

Tổng cộng

Số lượng nhà đầu tư

Khối lượng cổ phần

1

Cá nhân trong nước

4

778.980

2

Tổ chức trong nước

1

776.880

3

Cá nhân nước ngoài

0

0

4

Tổ chức nước ngoài

0

0

 

Tổng cộng

5

1.555.860

 

Trân trọng thông báo./.

 

TM BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Trường

 

 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo