TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera – CTCP tại CTCP Vinafacade

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

(V/v: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của VGC tại CTCP Vinafacade)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACRERA – CTCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFACADE

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin thông báo số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại Công ty cổ phần Vinafacade như sau:

STT

Nhà đầu tư

Tổng cộng

Số lượng nhà đầu tư

Khối lượng cổ phần đăng ký

1

Cá nhân trong nước

0

0

2

Tổ chức trong nước

01

184.668

3

Cá nhân nước ngoài

0

0

4

Tổ chức nước ngoài

0

0

 

Tổng cộng

01

184.668

Căn cứ Khoản 14.2 Điều 14 Quy chế đấu giá cổ phần do Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành: “Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công…”.

Do chỉ có 01 Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá nên buổi đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại Công ty cổ phần Vinafacade diễn ra theo lịch trình vào hồi 15h30” ngày 19/04/2019 không đủ điều kiện tiến hành.

 

Trân trọng thông báo./.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

Nguyễn Đăng Trường

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo