TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo nhận lưu ký cổ phiếu

    Tổ chức đăng ký: CTCP Chứng khoán Phố Wall
    Vốn điều lệ: 503.000.000.000 đồng
    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall
    Mã chứng khoán: WSS
    Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
    Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.700.000 cổ phiếu
    Giá trị chứng khoán đăng ký: 137.000.000.000 đồng
    Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký chứng khoán WSS kể từ ngày 24/03/2011.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo