TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo v/v bầu chức vụ Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty

Hội đồng quản trị:

           Ông Nguyễn Đình tú            Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

           Bà Phạm Diễm Hoa              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

           Ông Phạm Đức Long            Chức vụ: Thành viên HĐQT

           Bà Phạm Thị Lợi                   Chức vụ: Thành viên HĐQT

           Ông Ngô Tiến Minh             Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát:

           Ông Trần Đình Tùng            Chức vụ: Trưởng BKS

           Ông Trịnh Công Thắng        Chức vụ: Thành viên BKS

           Bà Nguyễn Thị Thu Thơm Chức vụ: Thành viên BKS

File đính kèm: WSS-CBTT bầu chức vụ chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS

                      Nghị quyết HĐQT

                      Nghị quyết BKS

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo