TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1.        Thời gian và địa điểm:
     Thời gian: 13h 30 – Thứ Hai, ngày 16 tháng 4 năm 2012
     Địa điểm: Phòng Thống Nhất – Khách sạn Hoà Bình – 27 Lý Thường Kiệt – Hà Nội
 
2.        Nội dung Đại hội:
Thảo luận và thông qua các nội dung sau:
-     Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011
-     Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả HĐKD 2011 và kế hoạch kinh doanh 2012
-     Báo cáo của Ban Kiểm soát
-     Báo cáo tài chính kiểm toán
-     Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
-     Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012
-     Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
-     Nội dung khác (nếu có)
 
3.        Tài liệu Đại hội
Quý vị cổ đông có thể đọc hoặc tải về từ website: www.wss.com.vn: Chương trình đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các văn kiện Đại hội cổ đông thường niên từ ngày 09/03/2012
 
4.        Điều kiện tham dự Đại hội
Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Phố Wall theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/03/2012.
Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (kèm Giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự hoặc cổ đông được uỷ quyền dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền.
 
File đính kèm: 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo