TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

1.        Thời gian và địa điểm:

     Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2014

     Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc tế, Số 11 Lê Hồng Phong, Ba đình, Hà Nội

2.        Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

     Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

     Kế hoạch kinh doanh năm 2014

     Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

     Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

     Nội dung khác (nếu có)

3.        Tài liệu Đại hội

Quý vị cổ đông có thể đọc hoặc tải về từ website: www.wss.com.vn: Chương trình đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các văn kiện Đại hội.

4.        Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Phố Wall theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/04/2014.

Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (kèm Giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Cổ đông đến dự hoặc cổ đông được uỷ quyền dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời họp Công ty đã gửi theo đường bưu điện.

 Trân trọng !

File đính kèm: Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo