TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo Về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Căn cứ Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán được áp dụng từ ngày 01/01/2009. Tuy nhiên, thực hiện theo Nghị Quyết số 32/2009 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc miễn thuế Thu nhập cá nhân năm 2009 và Thông tư 160/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 của Bộ Tài Chính, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán được miễn đến hết ngày 31/12/2009. 

Do vậy, kể từ ngày 01/01/2010, Luật Thuế Thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán bắt đầu được áp dụng, việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các nhà đầu tư được tính như sau:

1) Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%. Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 20%

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

– Thu nhập tính thuế: được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua, các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, trong đó:

+ Giá bán chứng khoán: là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường chứng khoán tại thời điểm bán. Giá thị trường tại thời điểm bán là giá khớp lệnh do Sở giao dịch chứng khoán công bố.

+ Giá mua chứng khoán: là giá thực tế mua tại Sở giao dịch chứng khoán.

2) Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần. Cách tính thuế phải nộp như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng

x

Thuế suất 0,1%

Đối với Nhà đầu tư đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% thì đăng ký bổ sung thêm biểu mẫu 15/ĐK-TNCN (download theo link sau: Mẫu 15-DK-TNCN )

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall trân trọng thông báo để Quý Khách hàng biết và thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài Chính.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo