TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề

DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (Năm 2015)

 STT  Họ và tên  Chức danh  Bộ phận  Số CCHN  Ghi chú CCHN
1 Nguyễn Đăng Trường Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc 00888/PTTC CCHN Phân tích tài chính
2 Nguyễn Viết Thắng Phó Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc 001642/PTTC CCHN Phân tích tài chính
3 Nguyễn Sỹ Bình Giám đốc Khối DVCK Môi giới   CCHN Môi giới
4 Nguyễn Hồng Giang Phó phòng Môi giới Môi giới 001267/MGCK CCHN Môi giới
5 Đỗ Thị Mến Nhân viên Môi giới Môi giới 00651/MGCK CCHN Môi giới
6 Bùi Quang Ngọc Nhân viên Môi giới Môi giới 00849/MGCK CCHN Môi giới
7 Ngô Thị Quỳnh Trang Trưởng phòng giao dịch Môi giới 002301/MGCK CCHN Môi giới
8 Phan Lê Nga Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Tự doanh 00887/PTTC CCHN Phân tích tài chính
9 Đỗ Văn Tuyên Phó phòng Tư vấn đầu tư Tự doanh 000631/QLQ CCHN Quản lý quỹ
10 Nguyễn Viết Bình Nhân viên Môi giới Tự doanh 00652/MGCK CCHN Môi giới
11 Nguyễn Văn Phú Phó Giám đốc Khối Tư vấn Tư vấn 00211/PTTC CCHN Phân tích tài chính
12 Trương Quang Đạt Phó Giám Đốc Khối Tư Vấn Doanh Nghiệp 3 Tư vấn 001688/QLQ CCHN Quản lý quỹ
13 Phạm Thanh Hằng Chuyên viên Tư vấn Tư vấn 01315/PTTC CCHN Phân tích tài chính
14 Trịnh Công Thắng Phụ trách kiểm soát nội bộ Bộ phận khác 001137/QLQ CCHN Quản lý quỹ
15 Nguyễn Thị Thu Thơm Nhân viên Kế toán Bộ phận khác 002811/MGCK CCHN Môi giới
16 Lưu Ngọc Trâm Chuyên viên tư vấn Tư vấn  001776/QLQ CCHN Quản lý quỹ
17 Nguyễn Thu Hà Nhân viên nghiệp vụ Giao dịch 006398/MGCK CCHN Môi giới

 

 

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo